APCV 2013
Suzhou, China, July 5-8, 2013
Contact: Cong Yu (yucong@pku.edu.cn)

APCV 2014
Takamatsu, Japan, July 19-22, 2014
Contact: Satoshi Shioiri (shioiri@riec.tohoku.ac.jp)

APCV 2015
Nanyang Univ., Singapore